ที่ปรึกษา ISO
           ISO ที่ Bull Synergy ให้บริการเป็นที่ปรึกษานั้นมีหลายตัว เช่น  GMP HACCP ISO22000:2015 ISO9001:2015 ISO14001:2015 QHSAS18001 BRC

1. รับทำระบบ iso ตั้งแต่เริ่มต้น ( start-up iso )

เราจะเข้าไปช่วยองค์กรจัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้น โดยจะนำกระบวนการและเอกสารเดิมขององค์กรที่ใช้อยู่แล้วมารวมกับ สิ่งที่ข้อกำหนดต้องการเพิ่มเติม โดยจะใช้ระยะเวลา 6-12 เดือน

2. รับทำระบบเฉพาะการขยายขอบเขตการรับรอง ( Extension scope )

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน iso อยู่ก่อนแล้วแต่ต้องการ ขยาย scope ขอการรับรองเช่น ต้องการให้ระบบ iso คลอบคลุมแผนก หรือ site งานใหม่ ทางเรายินดีช่วยอบรมข้อกำหนด iso สร้างเอกสารต่างๆ ที่จะเป็นต่อกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขยายนั้น รวมถึง อบรม และ จัด pre-audit ด้วย โดยใช้เวลา ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร และ ความซับซ้อนของส่วนขยาย แต่ไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

3. บริการการวางระบบการบริหารจัดการทางด้านคุณภาพ HACCP

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการผู้ช่วยในการจัดทำ รักษา ดูแล และปรับปรุงระบบ HACCP ทางด้านบริษัทจะเริ่มจากการสำรวจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรและร่วมกับองค์กรจัดแผนปฎิบัติงาน ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HACCP และควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ จากนั้นช่วยปรับปรุงระบบการตรวจติดตามระบบการจัดการด้านคุณภาพภายในองค์กร พร้อมทั้งประเมินความพร้อมของระบบเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ HACCP 

4. Good Manufacturing Practiceเรียกย่อว่า GMP 

การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) 

5. บริการที่ปรึกษาตามใจลูกค้า ( Tailor-made )

ลูกค้าสามารถเลือกการให้บริการที่ปรึกษาตามที่ลูกค้าต้องการได้

– จัดทำบริบทองค์กรและความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
– ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
– จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร
– ช่วยอบรม วางแผน
– ช่วย Pre-audit ให้ลูกค้า


หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิตอาหาร 
(GMP สุขลักษณะทั่วไป)


ข้อมูลเบื้องต้น HACCP


Bull Synergy Co.,Ltd.

999 Moo 1, Ratchapruck Road, Bangkhunkong, 

Bangkrua, Nontaburi 11130

Tel: (662) 432-6611-4, (662) 879-9844-5,
Fax: (662) 879-9843

Copyright © 2009 Bullsynergy Co.,Ltd., All rights reserved.